Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné na Eroticke.sk

Oboznámte sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ešte pred nákupom služby predplatného. Všeobecnými obchodnými podmienkami magazínu Eroticke.sk budete viazaní počas doby platnosti predplatného.

Predajca:
R.I.H. spol. s.r.o.
M. Chrásteka 507/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 50471988
DIČ: 2120335778
OR: OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 30375/S
E-mail: info@eroticke.sk
Tel: +421 940 719 748

Časť 1.

Služba – Predplatné

1.1 Za splnenia podmienok uvedených vo VOP získate prístup do spoplatnených častí/článkov/sekcií magazínu Eroticke.sk formou predplatného. Rozsah a tiež obsah sekcií a článkov sa z času na čas mení – upravuje a preto nie je súčasťou predplatného žiadna garancia, že počas trvania predplatného sa rozsah a obsah spoplatnených sekcií a článkov nezmení. (resp. nebude sa odlišovať od rozsahu a obsahu aktuálneho v čase objednania predplatného.) Službu predplatné je možné objednať na dobu 30 dní a zaplatiť formou SMS, ktorej cena je 2,90 eur. V spätnej SMS získate prístupový kód, ktorý môžete využívať k prihláseniu do spoplatnených častí/článkov a sekcií po dobu 30 dní.

1.2 Poskytovanie služby predplatné je aktivované momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe, to je momentom prijatia SMS s prístupovým kódom.

1.3 Aktiváciou služby predplatné sa zakladá zmluvný vzťah medzi koncovým užívateľom (Zákazníkom) a medzi Predajcom.

1.4 Zákazník aktiváciou služby PREDPLATNÉ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so všetkými podmienkami, porozumel ich obsahu a prijíma ich v celkovej miere. Tieto podmienky sa jednoznačne vzťahujú na každého užívateľa. Odlišné podmienky je možné dojednať výlučne s Predajcom a to písomnou formou potvrdenou obidvoma zmluvnými stranami.

 

Časť 2.

Cenník

2.1 V našej ponuke máte možnosť zakúpiť si službu predplatného na 30 dní v cene 2.90 eur. Možnosť zakúpenia predplatného je formou zaslania SMS zo zvýšenou tarifou v cene 2.90 eur na číslo 8811 s textom TEXT

2.2 Zakúpené SMS predplatné sa pohodlne automaticky obnovuje každých 30 dní. Pre jeho obnovu nemusíte nič robiť. Zaslaním SMS v tvare TEXT na číslo 8811 sa automaticky aktivuje automatická obnova predplatného každých 30 dní v cene 2.90 eur. To znamená že každých 30 dní príde nový prístupový kód platný ďalších 30 dní. O plánovanom automatickom predĺžení predplatného budete 24 hodín pred uplynutím doby platnosti kódu informovaný prichádzajúcov SMS s textom “Bude Vám predlžená služba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811”.

2.3 Automatickú obnovu môžete jednoducho, kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP

 

Časť 3.

Platba a Platobné podmienky

3.1 Službu predplatné môžete zaplatiť len formou SMS.

3.2 Predplatné na prvé predplatné obdobie sa uhrádza pred začatím poskytovania služby. Predplatné sa za uhradené považuje vždy až po prijatí potvrdzujúcej SMS s prístupovým kódom.

3.3 Predplatné na každé ďalšie 30 dňové obdobie vám bude automaticky obnovené formou SMS platby. Predplatné bude odpisované v sume 2.90 eur  vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia a o pripravovanej automatickej obnove budete vždy informovaný vopred prostredníctvom upozorňujúcej SMS v tvare “Bude Vám predlžená služba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811”.

3.4 SMS pre stopnutie môžete zaslať kedykoľvek v priebehu platnosti kódu, teda v priebehu 30 dní. Odoslaná SMS na stopnutie automatickej obnovy nemá žiadny vplyv na platnosť tvojho už zakúpeného kódu. Spätná SMS správa pre stopnutie automatickej obnovy je bezplatná.

Automatickú obnovu môžete jednoducho kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP

 

Časť 4.

Dodacie podmienky

4.1 Služba predplatné bude sprístupnená bez zbytočného odkladu po jej úhrade formou SMS. O čom budete informovaný potvrdzujúcou SMS s prístupovým kódom. Poskytovanie služby predplatné je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe, to je momentom prijatia SMS s prístupovým kódom. Na prihlásenie k uzamknutých článkom/sekciám použite prístupový kód/heslo, ktoré dostanete v prijatej SMS správe.

4.2 Zákazník nie je povinný predplatné využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby. Či skutočne predplatné využívate je na vašom slobodnom rozhodnutí.

4.3 Vyhradzujeme si právo dočasne pozastaviť váš prístup k službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie našich povinností:

 • v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť systému, údržba, revízia, oprava a pod., v prípade zásahu vyššej moci, a tiež v prípade vydania príslušného rozhodnutia správneho alebo iného orgánu

 

Časť 5.

Trvanie služby predplatné

5.1 Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú (predplatné sa automaticky obnovuje každých 30 dní na ďalšie 30 dňové predplatné obdobie až do momentu jeho zrušenia zaslaním bezplatnej SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP)

5.2 Minimálna dĺžka trvania služby predplatného je jedno predplatné obdobie 30 dní. Predplatné na dobu neurčitú s automatickou obnovou môžete, kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP.

 

Časť 6.

Ukončenie Služby predplatné

6.1 Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť službu predplatné ku dňu skončenia príslušného 30 dňového predplateného obdobia, a to zaslaním bezplatnej SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP. SMS pre stopnutie môžete zaslať kedykoľvek v priebehu platnosti kódu, teda v priebehu 30 dní. Odoslaná SMS na stopnutie automatickej obnovy nemá žiadny vplyv na 30 dňovú platnosť už zakúpeného kódu. SMS správa pre stopnutie automatickej obnovy je bezplatná.

 

Časť 7.

Potrebné vybavenie a funkčnosť pre využívanie služby predplatného

7.1. K prístupu do spoplatnených článkov a sekcií je nutné použiť získaný prístupový kód ktorý získate v spätnej SMS. Je potrebné zadať správny prístupový kód, resp. odpísať správne z sms. Inak nemôžeme garantovať prístup k predplatnému.

7.2 Funkčné prevádzkyschopné zariadenie s nainštalovaný OS schopné prehliadať webové stránky, internetový obsah.

 

Časť 8.

Zodpovednosť za chyby

8.1 Funkčnosť prístupu k predplatnému vám garantujeme v rozsahu 97 % a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k predplatenej službe sa považuje, ak nastane výpadok systému s nemožnosťou prístupu dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

8.2 Nenesieme zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

 • Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami, problémami zariadenia, ktoré používate. Okolnosťami  na vašej strane.
 • Škody spôsobené nevhodnosťou vášho zariadenia.
 • Nesplnenie povinností spôsobených v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou.

 

Časť 9.

Reklamácie

9.1 V prípade podania sťažnosti, alebo iného podnetu napíšte na info@eorticke.sk. Reklamovať problémy a vady služieb môžete v lehote 10 dní odo dňa výskytu problému prostredníctvom e-mailu na adrese info@eroticke.sk.3. Pre rýchle a spokojné vybavenie reklamácie, prosím uveďte nasledujúce informácie:

 • zrozumiteľný popis reklamovanej chyby, problému
 • tel. číslo na ktoré bolo predplatné zakúpené
 • deň zakúpenia predplatného

9.2 Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovania služieb bude na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

9.3 V prípade, že bude reklamácia uznaná ako opodstatnená, vybavíme ju čo najrýchlejšie v zákonnej lehote formou adekvátneho predĺženia prístupu k predplatenej službe o čom vás budeme informovať.

9.4 Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je nemožné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.5 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak sa poskytovateľ k žiadosti o nápravu vyjadrí zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.6 Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo výberu, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti.

9.7 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu riešenia sporu využiť taktiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Časť 10.

Ochrana osobných údajov

Zo sme,refresher alebo ineho kde nie je potrebna registracia

1. Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje obsahuje dokument Zásady ochrany osobných údajv .

 

Časť 11.

Práva a povinnosti zákazníka

11.1 Zákazník má právo po zakúpení služby predplatného na poskytovanie služby predplatného počas príslušného predplateného 30 dňového obdobia.

11.2 Jedno zakúpené predplatné je určené pre jedného používateľa. Preto žiadame o uschovanie a nezverejňovanie získaného prístupového kódu/kódov a zamedzenie prístupu iných osôb k nemu.

11.3 Komunikácia predajcu a zákazníka bude prebiehať v elektronickej podobe. Oznámenia zákazníka a predajcu sa považujú za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

11.4 Zákazník si je vedomý a súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa ods. 1.2 vyššie, teda pred uplynutím zákonnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

11.5 Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť službu predplatné ku dňu skončenia príslušného 30 dňového predplateného obdobia, a to zaslaním bezplatnej SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP.

SMS pre stopnutie môžete zaslať kedykoľvek v priebehu platnosti kódu, teda v priebehu 30 dní. Odoslaná SMS na stopnutie automatickej obnovy nemá žiadny vplyv na 30 dňovú platnosť už zakúpeného kódu. SMS správa pre stopnutie automatickej obnovy je bezplatná.

11.6Aktiváciou služby predplatné sa zakladá zmluvný vzťah medzi koncovým užívateľom (Zákazníkom) a medzi Predajcom.

11.7 Zákazník aktiváciou služby PREDPLATNÉ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so všetkými podmienkami, porozumel ich obsahu a prijíma ich v celkovej miere. Tieto podmienky sa jednoznačne vzťahujú na každého užívateľa. Odlišné podmienky je možné dojednať výlučne s Predajcom a to písomnou formou potvrdenou obidvoma zmluvnými stranami.

11.8 Užívateľ stránky súhlasí s použitím sexuálne orientovaného materiálu len pre svoju osobnú potrebu, sexuálne orientované materiály ho neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú.

11.9 Užívateľ stránky neposkytne a ani priamo či nepriamo neumožní prístup k týmto stránkam či materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov a iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto podmienkach.

 

Časť 12

Odstúpenie od zmluvy a Formulár odstúpenia od zmluvy

12.1 Spotrebiteľ podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovar.

12.2 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

12.3 Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail na info@eroticke.sk). Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Príloha č. 1VZOROVÝ FORMULÁR
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
PREDÁVAJÚCI:R.I.H. spol. s.r.o.M. Chrásteka 507/1796501 Žiar nad HronomIČO: 50471988SPOTREBITEĽ  (kupujúci):  *

 • Meno a priezvisko
 • Ulica a číslo
 • PSČ a mesto
 • Telefón

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na uvedenú službu a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplatenej služby/ tovaru a vrátenie nákladov súvisiacich s doručením služby ku mne:

 • Názov služby (tovarov) / počet/ jednotková cena *
 • Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar *
 • a vrátenie nákladov na dopravu*
 • SPOLU *

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

 • prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN)

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

 • Dátum objednania služby
 • Tel. číslo
 • Číslo dokladu/ zo dňa
 • Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov): 

 

Časť 13.

Daňový doklad k zaplatenému predplatnému:

Daňový doklad si môžete vytlačiť a stiahnuť na stránke https://www.mypay.sk/vypisy/ nasledujúcim spôsobom:

 1. Zadajte Vaše telefónne číslo a  prístupový kód z prijatej SMS, ktorú ste dostali ako potvrdenie o aktivácii predplatného.
 2. Tu sa môžete prihlásiť a vytlačiť si váš daňový doklad

 

Časť 14.

Súbory cookies

VYHLÁSENIE O POUŽITIA COOKIES

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách. Informácie ukladané do súborov cookies sa používajú na zlepšenie služieb. Cookies však používame aj preto, aby sme umožnili základné funkcie pre našich používateľov, alebo vám uľahčili prácu s našou webovou stránkou.Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

 

Aké cookies používame?

Súbory cookies prvej strany

Súbory cookies prvej strany (domovské cookies) si nastavuje web Eroticke.sk a môže ich načítavať len adresa https://eroticke.sk. Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutia zobrazení z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok.

Súbory cookies tretích strán

Používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti). Súbory cookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré pomáhajú pri poskytovaní služieb. Využívame externé analytické služby (Google Analytics), ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Tlačidlo Páči sa mi to od spoločnosti Facebook tiež využíva Cookies, vďaka ktorým vie identifikovať používateľa prihláseného do svojho účtu v danom zariadení. Tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k ich čítaniu alebo zápisu týchto dát. Spoločnosť nemá kontrolu nad súbormi cookies tretích strán a nenesie za ne zodpovednosť. Viac informácií nájdete na webových stránkach príslušných tretích strán.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Čo sa stane, ak súbory cookies nepovolím?

Ak sa rozhodnete nepovoliť súbory cookies, niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemusia zobrazovať, resp. nemusia fungovať správne. Možnosti, ktoré vám naša stránka ponúka, môžu byť obmedzené, a rovnako môže byť ovplyvnený vzhľad webovej stránky a komfort používateľa. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

 

 

 

Časť 15.

Záverečné ustanovenia

15.1 Neupravené vzťahy týmito podmienkami, sa riadia právnym poriadkom SR, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

15.2 Tieto podmienky je predajca oprávnený jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok a to zverejnením zmeny podmienok na stránke eroticke.sk. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zmenou podmienok, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

15.3 Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2. 2020