Ochrana osobných údajov na portáli Eroticke.sk

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti R.I.H. spol. s.r.o. so sídlom Chrásteka 507, 96501  Žiar nad Hronom, IČO: 50471988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

V súlade s GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov
R.I.H. spol. s.r.o. so sídlom Chrásteka 507, 96501  Žiar nad Hronom, IČO: 50471988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S (ďalej aj ako „R.I.H.“).

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou R.I.H. určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany R.I.H.

  • dodanie služby klientovi,
  • poskytovanie súčinnosti pri kontrole/výkone dozoru podľa osobitných predpisov,
  • bránenia zákonných práv v rámci sporov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služby predplatného na webe eroticke.sk  počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných predpisov.

Právny základ

 • Plnenie zmluvy
 • Využívanie služby predplatné predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať službu predplatné poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.
 • Plnenie zákonných povinností
 • Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.
 • Oprávnený záujem
  Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby predplatné.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A Z AKÝCH ZDROJOV?

Osobné údaje získané pri zakúpení a používaní služby predplatného
 • telefónne číslo (ak prebehla úhrada prostredníctvom SMS)
Technické údaje
 • údaje o používaných zariadeniach a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma (prostredníctvom Google Analytics), cookies; bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete na https://eroticke.sk/cookies.

KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Na spracúvanie údajov na účely prevádzky môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.

Zoznam príjemcov
 • A SMS s.r.o., Šulekova 70, 81103 Bratislava, Slovensko, IČO: 45701822
K technickým údajom
 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu trvania služby predplatného, avšak pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.ešte 10 nasledujúcich rokov od úhrady ceny.

 

MLADŠÍ AKO  16 ROKOV

Tento web nie určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov.

 

Práva dotknutej osoby

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.

Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného si môžete uplatniť:

a) písomne na adrese spoločnosti

b) emailom na adrese info@eroticke.sk

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

 

Odvolanie súhlasu

V tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ale na základe uzatvorenej zmluvy.

 

Chcete sa informovať, máte otázky?

Vyjadrenia a informácie vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 14 dní. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky kontaktujte nás pošlite emailom na info@eroticke.sk.